2.67 Cách làm tròn thành tiền trong bảng Dự thầu

Xử lý trường hợp bạn dùng máy tính tay nhân giữa khối lượng và đơn giá không bằng thành tiền trong bảng Dự toán dự thầu.

2.68 Lấy dữ liệu từ file Dự toán khác để chạy tiếp hồ sơ...

Lấy dữ liệu từ bảng dự toán của file dự toán khác để chạy tiếp hồ sơ

2.69 Lấy dữ liệu từ file Dự toán khác để chạy tiếp hồ sơ...

Lấy dữ liệu từ bảng Dự toán và Phân tích vật tư của file dự toán khác để chạy tiếp hồ sơ

2.70 Tính chi phí dự phòng cho gói thầu TCXD

Tính chi phí dự phòng cho gói thầu thi công xây dựng, phát sinh và biến động giá theo thời gian

2.71 Lưu thông số tính toán ca máy thiết bị thi công

Hướng dẫn tính năng Lưu thông số tính toán Ca máy thi công do người dùng tự tạo riêng để ứng dụng chạy cho những lần sau

2.75 Tính chi phí vận chuyển theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

Chiết tính phần chi phí vận chuyển của vật liệu từ nơi mua đến chân công trình theo Định mức Dự toán XDCT ban hành kèm theo Thông...

2.76 Tính chi phí vận chuyển theo Thông tư 12/2021/TT-BXD

Chiết tính phần chi phí vận chuyển của vật liệu từ nơi mua đến chân công trình theo Định mức Dự toán XDCT ban hành kèm theo Thông...

5.2 Lập Dự toán, giá Dự thầu XD tại Đắk Lắk

Hướng dẫn lập Dự toán, xác định giá Dự thầu XD trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk