2.43 Chỉnh sửa và lưu file Template mẫu

Chỉnh sửa và lưu file Template mẫu dự toán theo ý muốn của người lập

2.45 Chiết tính đơn giá công việc tại bảng Dự toán

Tính toán đơn giá Vật liệu, Nhân công và Máy thi công cho từng công việc tại bảng Dự toán dựa trên hao phí Định mức và mức giá VL,...

2.46 Nâng cấp chuyển tiếp phiên bản

Giúp người dùng linh động thay đổi phương pháp tính các thành phần chi phí, sử dụng Template cập nhật quy định mới hoặc củ để xử lý...

2.47 Sử dụng lại file dự toán đã chạy từ phiên bản cũ

Sử dụng lại các File dự toán đã lập bằng các phiên bản trước để tiếp tục làm việc trên DỰ TOÁN BNSC 2020

2.49 Cập nhật đơn giá mới cho hồ sơ đã chạy

Cập nhật đơn giá XDCT mới cho hồ sơ đã chạy trên các bộ Đơn giá củ or Định mức của Bộ Xây dựng.

2.52 Lập Dự toán - Dự thầu loại dự toán khảo sát

Lập Dự toán - Dự thầu theo loại dự toán khảo sát, áp dụng đúng mẫu biểu, thành phần hao phí tính toán đúng theo phụ lục hướng dẫn...

2.53 Lập Dự toán - Dự thầu loại dự toán dịch vụ công ích

Lập Dự toán - Dự thầu theo loại dự toán dịch vụ công ích, áp dụng đúng mẫu biểu, thành phần hao phí tính toán đúng theo phụ lục hướng...

2.54 Lập hồ sơ Thanh/ Quyết toán công trình

Lập hồ sơ Thanh/ Quyết toán công trình trên Phần mềm DỰ TOÁN BNSC 2020

2.55 Lập Dự toán theo Thông tư 17/2019/TT-BXD

Lập Dự toán theo Thông tư 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

2.57 Cập nhật Định mức XDCT theo Thông tư 10/2019/TT-BXD...

Bài viết sau sẻ hướng dẫn bạn cách cập nhật đồng bộ, tra cứu lại các Mã hiệu thay đổi, kiểm soát thành phần chi phí theo Định mức...

2.58 Bỏ chi phí Hạng mục chung và Dự phòng cho gói thầu

Hướng dẫn bỏ chi phí Hạng mục chung và Dự phòng cho gói thầu

2.60 Bật chế độ tự động sao lưu trên phần mềm

Bật chế độ tự động sao lưu trên phần mềm, tự động sao lưu lại file dự toán khi gặp sự cố

2.62 Xử lý giá Dự thầu không bằng giá THKP

Xử lý giá Dự thầu không bằng giá THKP trước khi xuất hồ sơ

2.63 Phân tích ngang cho các bảng biểu

Thay đổi cách trình bày một số bảng biểu sang kiểu ngang.

2.64 Lưu ý khi so sánh giá Dự thầu và THKP

Lưu ý khi so sánh giá Dự thầu và Tổng hợp kinh phí theo Thông tư 06/2016/TT-BXD

2.65 Chuyển đổi đơn vị tính công việc

Chuyển đổi đơn vị tính công việc theo ý người lập

2.66 Đường dẫn cơ sở dữ liệu không tồn tại

Khi người dùng Tạo công trình mới, hay mở file Dự toán của người khác gửi gặp thông báo" Đường dẫn cơ sở dữ liệu mặc định không tồn...