Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD: Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

      Ngày 16/8/2023, Bộ Xây dựng ký xác thực Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Theo đó: ♦ Hợp nhất các Nghị định: - Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ...