Bình Định: Công bố 5018-5017/UBND-KT Đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi...

Ngày 03/07/2024, UBND tỉnh Bình Định đã ký các Công bố số 5018/UBND-KT và 5017/UBND-KT Về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng; Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2024 trên...