Cần Thơ: Quyết định 25/2023/QĐ-UBND Ban hành định mức cho các công tác xây dựng...

Ngày 21/11/2023, UBND thành phố Cần Thơ đã ký Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND về việc Ban hành định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của thành phố Cần Thơ. Ban hành kèm theo là phụ lục định...

Gia Lai: Quyết định 38/QĐ-UBND Công bố Bộ đơn giá xây dựng...

Gia Lai: Công bố Bộ đơn giá xây dựng mới năm 2023