Bắc Nam Software

Trà Vinh: Công bố Bộ đơn giá xây dựng mới năm 2023

Ngày 16/02/2023, UBND tỉnh Trà Vinh đã ký Quyết định số 175/QĐ-UBND về việc Công bố Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cái nhân làm căn cứ xác định,...

GIẢM 30% nhân dịp Ninh Thuận ban hành Bộ Đơn giá XDCT năm 2022

    Nhân dịp Công ty Bắc Nam (BNSC) hoàn thành việc tư vấn lập các Bộ đơn giá XDCT trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và được UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành tại Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 09/06/2022 (xem thêm...

5.4 Lập Dự toán, giá Dự thầu tại Tiền Giang năm 2023

Hướng dẫn lập Dự toán, xác định giá Dự thầu XD trên địa bàn tỉnh Tiền Giang: + Quyết định 3670/QĐ-UBND Ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang + Quyết định số 468/QĐ-SXD và Quyết định số 469/QĐ-SXD ngày 23/12/2022 của SXD tỉnh Tiền Giang...

Bộ cài DỰ TOÁN BNSC (cập nhật đến ngày 01/3/2022)

DỰ TOÁN BNSC phiên bản 2020 liên tục được cập nhật, gồm một số nội dung sau: - Đã cập nhật Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ; - Đã cập nhật đầy đủ nội dung các Thông tư của Bộ Xây dựng số: 11/2021/TT-BXD; 12/2021/TT-BXD;...

2.51 Lập Dự toán - Dự thầu xây dựng công trình

Lập Dự toán - Dự thầu xây dựng công trình theo các Thông tư 11/2021/TT-BXD; Thông tư 12/2021/TT-BXD; Thông tư 13/2021/TT-BXD;...

3.1 Thẩm định file Dự toán BNSC

Kiểm tra, đối chiếu các yếu tố về Định mức và đơn giá được lập trong file dự toán so với định mức và đơn giá công bố,...

4.1 Không tạo mới được công trình, Kích hoạt Add-in 'Dutoan BNSC'

Một số máy gặp tình trạng chương trình yêu cầu “Kích hoạt chế độ cho phép khởi động cùng Excel của Addin Dutoan BNSC” hoặc không tạo được công trình mới, mở công trình để làm việc

5.4 Lập Dự toán, giá Dự thầu tại Tiền Giang năm 2023

Hướng dẫn lập Dự toán, xác định giá Dự thầu XD trên địa bàn tỉnh Tiền Giang: + Quyết định 3670/QĐ-UBND Ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang + Quyết định số 468/QĐ-SXD và Quyết định số 469/QĐ-SXD ngày 23/12/2022 của SXD tỉnh Tiền Giang...