5.4 Lập Dự toán theo phương pháp bù trừ chênh lệch, giá Dự thầu tại Tiền Giang năm...

Hướng dẫn lập Dự toán, xác định giá Dự thầu XD trên địa bàn tỉnh Tiền Giang: + Quyết định 3670/QĐ-UBND Ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang + Quyết định số 468/QĐ-SXD và Quyết định số 469/QĐ-SXD ngày 23/12/2022 của SXD tỉnh Tiền Giang...

5.3 Lập Dự toán, giá Dự thầu tại Long An năm 2022

Hướng dẫn lập Dự toán, xác định giá Dự thầu XD trên địa bàn tỉnh Long An

5.2 Lập Dự toán theo phương pháp bù trừ chênh lệch, giá...

Hướng dẫn lập Dự toán, xác định giá Dự thầu XD trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

5.1 Lập Dự toán, giá Dự thầu tại Long An năm 2021

Hướng dẫn lập Dự toán, xác định giá Dự thầu XD trên địa bàn tỉnh Long An