BNSC tham gia Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm lập, thẩm tra và thẩm định dự toán xây...

BNSC tham gia Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm lập, thẩm tra và thẩm định dự toán xây dựng tại Sở Xây dựng tỉnh Long An