UBND tỉnh Đồng Nai ban hành các bộ Đơn giá xây dựng năm 2016

Ngày 20/6/2016, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký các quyết định:  - Quyết định số 1901/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình  - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; - Quyết định số 1902/QĐ-UBND về...

Sở XD KonTum: Hội nghị hướng dẫn áp dụng các bộ Đơn giá...

Sở XD KonTum: Hội nghị hướng dẫn áp dụng các bộ Đơn giá XDCT và Dịch vụ công ích

Sở XD Đắk Lắk: Hội nghị công bố các bộ Đơn giá Xây dựng...

Sở XD Đắk Lắk: Hội nghị công bố các bộ Đơn giá Xây dựng công trình và Dịch vụ công đô thị

SXD Tỉnh Ninh Thuận: Hội thảo Công bố, phổ biến và hướng...

SXD Tỉnh Ninh Thuận: Hội thảo Công bố, phổ biến và hướng dẫn áp dụng các bộ Đơn giá xây dựng mới trên địa bàn tỉnh

Họp công bố Đơn giá XDCT tỉnh Bình Thuận năm 2014

Họp công bố Đơn giá XDCT tỉnh Bình Thuận năm 2014