Tag: Tình huống khác

Tình huống khác

4.1 Không tạo mới được công trình, Kích hoạt Add-in 'Dutoan...

Một số máy gặp tình trạng chương trình yêu cầu “Kích hoạt chế độ cho phép khởi động cùng Excel của Addin Dutoan BNSC” hoặc không tạo...

Tình huống khác

4.2 Không tìm thấy khóa cứng

Một số máy gặp tình trạng phần mềm thông báo không tìm thấy khóa cứng, dù máy đã cắm khóa cứng (USB) vận hành, khóa cứng có sáng đèn...

Tình huống khác

4.7 Lỗi khởi tạo The file you are trying to open 'DutoanBNSC',...

Một số máy gặp tình trạng xuất hiện “Lỗi khởi tạo dự toán: The file you are trying to open 'DutoanBNSC', is in a different format...

Tình huống khác

4.8 Lỗi khởi tạo Unable to cast... ‘Microsoft.Office.Interop....

Một số máy gặp tình trạng xuất hiện “Lỗi khởi tạo dự toán: Unable to cast COM object of type ‘Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationClass'...

Tình huống khác

4.9 Lỗi font chữ loằng ngoằng, Kích hoạt Add-in LockXLS...

Một số máy gặp tình trạng xuất hiện thông báo “Bạn vui lòng kích hoạt chế độ cho phép khởi động cùng Excel của Addin lockXLSRuntime”...

Tình huống khác

4.11 Lỗi khởi tạo: Method not found: 'System. Type Syste....

Lỗi khởi tạo: Method not found: 'System. Type Syste. Rumtime....do máy tính đang thiếu bổ trợ .Net framework 4.5.2

Tình huống khác

4.13 Lỗi Phân tích vật tư thiếu công việc

Một số trường hợp Bảng Phân tích vật tư phân tích thiếu công việc so với số lượng công việc có trong Bảng Dự toán.

Tình huống khác

4.14 Không cài được Visual studio for office 2010 runtime...

Thường khi kết thúc quá trình cài đặt ứng dụng này là báo: "Dit not successfull", dẫn đến việc kích hoạt Addin DutoanBNSC trong Com-addin...

Tình huống khác

4.15 Lỗi Installing Office Customization

Khắc phục thông báo lỗi INSTALLING OFFICE CUSTOMIZATION

Tình huống khác

4.16 Khôi phục file Dự toán bị lỗi do ngắt nguồn điện đột...

Tình trạng này nguyên nhân chủ yếu là do Bạn đang tiến hành làm việc thì bất ngờ máy tính PC bị ngắt nguồn điện đột ngột, làm file...

Tình huống khác

4.4 Lỗi khởi tạo Could not find a part of the path 'C\Thuvien'

Sau khi cài đặt thành công phần mềm DỰ TOÁN BNSC 2O2O, một số máy gặp tình trạng xuất hiện “Lỗi khởi tạo…” khi khởi động phần mềm,...

Tình huống khác

4.3 Lỗi khởi tạo Could not complete ….'C\BNSC\Dutoan\DT2018.dll'

Sau khi cài đặt thành công phần mềm DỰ TOÁN BNSC 2O2O, một số máy gặp tình trạng xuất hiện “Lỗi khởi tạo…” khi khởi động phần mềm

Tình huống khác

4.5 Lỗi khởi tạo Old format or invalid type library (...)

Một số máy gặp tình trạng xuất hiện “Lỗi khởi tạo dự toán: Old format or invalid type library (Exception from HRESULT: 0x80028018...

Tình huống khác

4.6 Lỗi khởi tạo Excel cannot access ‘DTBN.xla’, The document...

Một số máy gặp tình trạng xuất hiện “Lỗi khởi tạo dự toán: Excel cannot access ‘DTBN.xla’. The document may be read-only or encrypted"...

Tình huống khác

4.17 Lỗi thêm dữ liệu

Khắc phục lỗi thêm dữ liệu DỰ TOÁN BNSC 2020